ENEZ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İLANI DÜZELTME

  Sınıfı Kadro   Unvanı     Adedi Taban Puanı

ENEZ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

 

Enez Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

 

 

Sınıfı

 

Kadro   Unvanı

 

 

Derecesi

 

 

Adedi

 

Taban Puanı

 

 

Cinsiyet

 

KPSS

Puan Türü

 

 

Eğitim Durumu

 

Diğer Nitelik ve Şartlar

 

 

 TH

 

 

Ekonomist

 

 

9

 

 

3

 

 

50

 

Kadın / Erkek

 

 

KPSSP3

 

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

Zabıta    Memuru

 

 

 

 

11

 

 

 

2

 

 

 

 

50

 

 

 

Kadın / Erkek

 

 

 

KPSSP94

 

 

Lise,Meslek Lisesi veya Dengi okul mezunu olmak.

 

 

 

GİH

Zabıta

Memuru

11

1

50

Kadın / Erkek

KPSSP93

Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların herhangi birinden mezun olmak,

 

 

 

GİH

 

 

İtfaiye Eri

 

 

 

11

 

 

1

 

 

50

 

Kadın / Erkek

 

 

KPSSP94

 

Lise,Meslek Lisesi veya Dengi okul mezunu olmak.

 

En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

 

GİH

İtfaiye Eri

11

2

50

Kadın/

Erkek

KPSSP3

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi birinden mezun olmak,

En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

 

 

NOT: İtfaiye eri olarak başvuracak adayların en az B sınıfı sürücü belgeleri olması

gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Enez Belediyesi'nin boş bulunan Ekonomist, İtfaiye Eri, Zabıta Memurukadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel  şartlar aşağıdadır.

          

         1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.Maddesinin (A)fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.       

             - Türk vatandaşı olmak.

 

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

 

-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

 

-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

 

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 

a.İlan edilen itfaiye eri kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 ve 2018 Yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP94 , KPSSP93 puan türlerinde belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, ekonomist kadro unvanı için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 

b.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c.657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 

d.İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

 

e.İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

 

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

    Başvuru sırasında;

 

-İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet adresinden- www.enez.bel.tr  temin edilecektir.)

 

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

 

-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

 

-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi,

 

-KPSS sonuç belgesinin çıktısı,

 

-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 

-İtfaiye memuru kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfı sürücü belgesi,

 

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 

-2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 

-Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

 

 

 

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

 

-Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 22.10.2018 gününden 26.10.2018 Cuma günü saat 17.30’a kadar (saat 09:00-17:30 arasında)  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

-İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır.

 

-Ekonomist kadrosu için başvurular şahsen veya iadeli taahütlü posta yoluyla yapılacaktır.

 

 

-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 

-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

 

-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

 

-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30/10/2018 tarihinde belediyemiz internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.  Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

 

-Enez Belediyesi toplantı salonunda belirtilen kadrolar için 05.11.2018  Pazartesi günü saat 09.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 05.11.2018 Pazartesi günü saat 14.00 de başlamak üzere  uygulamalı sınav yapılacaktır.

-Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

 

Sınav Konuları:

 

•         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

•         Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

•         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

•         Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

      kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

•         İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

•         Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif  dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

 

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

 

Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

         

 

 

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

 

·         Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

·         Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

·         Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

·         Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

 

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

      Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

      Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

 İlan Olunur.     

BAŞVURU FORMU LİNK

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-3-1.pdf                                                                                       

 

 

                                                                                                                 Abdullah BOSTANCI                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 


2018-10-05 17:12:00