AKARYAKIT İHALESİ DUYURUSU

20.12.2020 10:13

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR        ENEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Enez Belediyesi 2021 Yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                   :2020/678082

1-İdarenin

a)  Adresi                                         : GAZİÖMERBEY MAHALLESİ YUNUS GAZİ SOKAK 3 22700 ENEZ/EDİRNE

b)  Telefon vefaksnumarası            : 2848116009 -2848116151

c)  Elektronik Posta Adresi              : enezfenisleri@hotmail.com


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)


: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)  Niteliği, türü ve miktarı              : 7000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ( Diğer) ve 130000Litre

Motorin Katkılı Euro Dizel Diğer

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Teslim yeri                                  : Mazot , Belediyeye ait 5.000 Lt. lik Mazot tankerine Benzin, araçların depolarına peyder peyalınacaktır.

c)  Teslim tarihi                                : Sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2021 tarihine kadar ihalesiyapılan

KATKILI EURO DİESEL Motorin (Diğer) idare talep ettikçe peyder pey belediye garajında bulunan 5.000 Lt depoya yükleniciye ait tanker tartılarak kantar fişi alınmak suretiyle teslim alınacaktır. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (DİĞER) belediye araçlarının depolarına peyder pey alınacaktır.

2-   İhalenin

a) Yapılacağıyer                             : ENEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                             : 05.01.2021 - 14:30

 

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

a)   İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

 

b)   İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ”ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş “ Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmaları yeterli kabul edilir.

 

c)   İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

 

4.1.2.           Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve

Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.           Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.           Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5         İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.6         Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösterenbelge,

standart forma uygun belge,

4.2.   Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.   Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1.   İş deneyimini gösterenbelgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.   Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösterenbelgeler:

a)     İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veyabelgeler,

b)     Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)     Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)  İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

 

b)  İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

 

c)  İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat YeterlikBelgesi,

 

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

 

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

 

4.3.3.   İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdakibelgeler:

İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.4.   Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 

Bu ihalede akaryakıt ürünleri temini ve satışı işini yaptığını gösterir belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

 

6.  İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

 

7.  İhale dokümanının görülmesi:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresindegörülebilir.


 

yorum ekle

Diğer Haberler

 • ENEZ'İN KURTULUŞUNUN 100....

  Enez kurtuluşunun 100. Yılında törenlerle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı Atatürk heykeli önünde Kaymakamlık çelengini Kaymakam Cafer Ekinci, Belediye çel...

 • BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL...

  Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün ebediyete yolculuğunun 84. Yıldönümü nedeniyle ilçemizde Anma Programı düzenlendi. ...

 • E- BELEDİYE SİSTEMİ HAKKI...

  Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında sizlerin güvenliği için E- Belediye sistemimizden ödeme yapabilmeniz için Belediye sistemimizde...

 • ‘’ TARİHİN KALBİ ENEZ’DE ...

  ‘’ TARİHİN KALBİ ENEZ’DE YEŞİL VE MAVİYE PEDALLA’’2022 Edirne Yılı kapsamında bu yıl ilki yapılacak olan ve bizim ev sahipliğini yapacağımız ‘’ENEZ 1....

 • ENEZ BELEDİYESİNDE ASGARİ...

  Enez Belediyesi bünyesinde çalışan 61 işçi için 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren asgari ücretin %30 fazlası olacak şekilde belirlendi.  ...

 • ENEZ BELEDİYESİ VE GENEL...

  Görüşmeler ; Enez Belediyesi’nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile Genel İş Sendikası  arasında ger...

 • ENEZ'İN KURTULUŞUNUN 99. ...

  İlçemiz Enez'in  kurtuluş coşkusu törenle kutlandı.Enez'in kurtuluşunun 99.Yılında Kutlama törenleri Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi...

 • ENEZ'İMİZİN 24 KASIM KURT...

   ...