ENEZ BELEDİYESİ 2023 YILI AKARYAKIT ALIMI İHALE İLANI

16.11.2022 13:26

SüreveYaklaşıkMaliyetBilgileri

 

İlanSüresi                                         : 21

YasalKapsam                                    :13b/3

İlanSüresiİçinYaklaşıkMaliyet  :   3.adım873.705,00-6.673.409,00

Ortak  Alım                                       : Hayır

SınırDeğer                                       :Yaklaşıkmaliyeteşikdeğerindörtkatınaeşitveyabudeğerinaltında

E-İhale                                               : Evet


AKARYAKITSATINALINACAKTIR

ENEZBELEDİYESİFENİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ

 

Ene zBelediyesiAkaryakıt  malalımı4734sayılıKamuİhaleKanununun19uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecekolup,tekliflersadeceelektronikortamdaEKAPüzerindenalınacaktır.İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:

İKN                                                                    :  2022/1219040

1-İdarenin

a)  Adı                                                                 :ENEZBELEDİYESİFENİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ

b)  Adresi                                                            :GAZİÖMERBEYMAHALLESİYUNUSGAZİSOKAK 322700ENEZ/EDİRNE

c)  Telefonvefaksnumarası                              :  2848116009-2848116151


ç)İhaledokümanınıngörülebileceğive e-imzakullanılarakindirilebileceği internetsayfası

:   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 

2-İhalekonusumalalımın

a)  Adı                                                                 :EnezBelediyesiAkaryakıt

b)  Niteliği,türüvemiktarı                                  :120.000Litre  Motorin  Katkılı  EuroDizel(Diğer)Ve  15.000Litre  Kurşunsuz  Benzin95

O ktan

AyrıntılıbilgiyeEKAP’tayeralanihaledokümanıiçindebulunanidarişartnamedenulaşılabilir.

c)  Yapılacağı/teslim edileceğiyer                        :Mazot,Belediyeye  ait5000Lt'likMazotTankerineBenzin,araçlarındepolarınapeyder

pey  alınacaktır.

ç) Süresi/teslimtarihi                                          :Sözleşmeimzalandıktansonra31.12.2023tarihinekadarihalesiyapılanKATKILIEURO

DİZELMOTORİN(DİĞER)   idare   talepettikçe   peyderpey   belediye   garajında   bulunan

5.000lt.depoyayükleniciyeaittankertartılarakkantarfişialınmaksuretiyleteslimalınacaktırKURŞUNSUZBENZİN95OKTANbelediyearaçlarınındepolarınapeyderpeyalınacaktır.

d)  İşebaşlamatarihi                                           :Sözleşmeimzalanmasıileişe başlanır.

 

3- İhalenin

a)  İhale(sonteklifverme)tarihvesaati           :  09.12.2022-14:30


b)  İhalekomisyonununtoplantı yeri (e-tekliflerinaçılacağıadres)

:ENEZ BELEDİYEBAŞKANLIĞITOPLANTISALONU


 

4.  İhaleye  katılabilme  şartları  ve  istenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesinde  uygulanacak  kriterler:

         İsteklilerinihaleyekatılabilmeleriiçinaşağıdasayılanbelgelerveyeterlikkriterleriilefiyatdışıunsurlarailişkinbilgilerie-tekliflerikapsamındabeyanetmelerigerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu malınsatış faaliyetininyerine getirilebilmesi içinilgili mevzuatgereğince alınması zorunlu izin,ruhsatveya faaliyetbelgesi veyabelgelerineilişkinbilgiler:

 

a)İsteklibir“AkaryakıtveDağıtımPazarlama  Kuruluşu  “  ise;  Ene rji  Piyasası  Düzenleme  Kurumu  tarafından  verilmiş  Te klifsahibininAkaryakıtveDağıtımPazarlamaKuruluşuolduğunugösterenbelgeyi

 

b)İsteklibir“  Akaryakıt  ve  Dağıtım  Pazarlama  Kuruluşunun  Bayisi  ”ise;  teklif  sahibininBayisi  olduğu  kuruluştan  verilmiş  “AkaryakıtDağıtımPazarlamaKuruluşununBayisiolduğunadairBayilikyazısıveBayilikSözleşmesini

 

İsteklilerinyukarıdasayılanbelgelerden, kendidurumunauygunbelgeveyabelgelerisunmalarıyeterlikabuledilir.c)İstekliyeEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumundanBayilikyapmaküzereverilmişolanİstasyonluBayilikBelgesini,

 

 

         Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenbilgiler;

         Tüzelkişilerde;isteklilerinyönetimindekigörevlilerileilgisinegöre,ortaklarveortaklıkoranlarına(halkaarzedilenhisselerhariç)/üyelerine/kurucularınailişkinbilgileridareceEKAP’tanalınır.

         ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamede belirlenenteklifmektubu.

         ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminatbilgileri.

         İstekliler,ihalekonusualımınaltyüklenicilereyaptırmayı düşündüklerikısmını yeterlikbilgileri tablosundabelirteceklerdir.

         Tüzelkişitarafındanişdeneyiminigöstermeküzeresunulanbelgenin,tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde,


TürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiveyayeminlimalimüşaviryadaserbestmuhasebecimalimüşavirveyanotertarafındanilkilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğrusonbiryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösterenbelgeyeilişkinbilgiler,

       Ekonomikvemaliyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:

İdaretarafındanekonomikvemaliyeterliğeilişkinkriterbelirtilmemiştir.

       Meslekiveteknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:

         İşdeneyiminigösterenbelgelereilişkinbilgiler:

Sonbeş yıliçindebedeliçerenbirsözleşmekapsamındakesinkabulişlemleritamamlananveteklifedilenbedelin% 10 oranındanazolmamaküzereihalekonusuişveyabenzerişlereilişkinişdeneyimini gösterenbelgelereveyateknolojiküründeneyimbelgesineaitbilgiler.

       İsteklininteklifikapsamındasunmasıgerektiğiİdariŞartnamenin7ncimaddesidışındakimaddeleriileteknikşartnamedebelirtilenaşağıdakibelgeler:

İsteklininteklifikapsamındasunmasıgerektiğiteknikşartnamedebelirtilenbelgeler

       Buihaledebenzerişolarakkabuledilecekişler:

4.4.1.

 

Bu  ihalede  akaryakıtürünleri  teminive  satışı  işiniyaptığını  gösterirbelgelerbenzerişolarak  kabul  edilecektir.

 

 

5.  Ekonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

 

6.  İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.

 

7.   İhaledokümanıEKAPüzerindenbedelsizolarakgörülebilir.Ancak,ihaleyeteklifverecekolanların,e-imzakullanarakEKAPüzerindenihaledokümanınıindirmelerizorunludur.

 

8.  Teklifler,EKAPüzerindenelektronikortamdahazırlandıktansonra,e-imzaileimzalanarak,teklifeilişkine-anahtarilebirlikteihaletarihvesaatinekadarEKAPüzerindengönderilecektir.

 

9.  İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemininmiktarı ile bu iş kalemleri içinteklif edilenbirimfiyatlarınçarpımı sonucu bulunantoplambedel üzerindenteklifbirimfiyatşeklindeverilecektir.İhalesonucunda,üzerineihaleyapılanistekliilebirimfiyatsözleşmeimzalanacaktır.

 

 

10.  Buihalede,işintamamıiçinteklifverilecektir.

 

11. İsteklilerteklifettikleribedelin%3’ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

 

12.  Buihaledeelektronikeksiltmeyapılmayacaktır.

 

13.  Verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren90(Doksan)takvimgünüdür.

 

14.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.

 

15.  Diğer  hususlar:

TekliffiyatıihalekomisyonutarafındanaşırıdüşükolaraktespitedilenisteklilerdenKanunun38incimaddesinegöreaçıklamaistenecektir.

Diğer Duyurular